20 фермерa се включиха в информационни срещи за агроекологични дейности и плащания по Натура 2000

10 April.2016

20 фермерa се включиха в информационни срещи, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Свиленград и Тополовград. Целта на обученията бе да бъдат представени и разяснени възможностите за кандидатстване по Мярка 12 „Плащания по Натура 2000“ и мярка 10 „Агроекология и климат“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Възможностите за кандидатстване по агроекологичните направления тази година са драстично стеснени по отношение подпомагане местообитанията на защитените видове в обработваеми земи, предвид факта, че със заповед на Mинистъра на земеделието и храните от 1 март беше спрян приема на нови заявления за подпомагане по следните агроекологични направления:

• "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение";
• "Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение“;
• дейността "Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи“ по направление "Контрол на почвената ерозия".

Възникнаха въпроси от земеделските стопани къде могат да направят справка за парцелите, с които могат да кандидатстват по направление ВПС1, също и въпроси относно обхвата на мрежата Натура 2000 с цел кандидатстване по плащания за Натура 2000. В Тополовград имаше интерес към направление „Контрол на почвената ерозия“. В Свиленград имаше интерес към направлението за редки породи и биологично животновъдство.

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119) по програмата LIFE на Европейския съюз.
 

Последни новини

Всички новини