55 фермера се включиха в срещите за представяне на Ръководството за устойчиво управление на пасища

17 May.2017

55 фермера се включиха в информационни срещи, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Ямбол, Болярово, Средец, Сливен и Елхово. Целта на срещите бе да се представи новото „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“, както и да се даде разяснение относно мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000“ за тази година. В срещите участваха и експерти от отдел „Теренни проверки“ към ТИ на ДФ „Земеделие“ -  София, експерти от ОДЗ-Ямбол и Сливен, общински служби по „Земеделие“ Болярово и Елхово, експерти от отдел „ПСМ“ на ОРА-Ямбол и ОРА – Сливен и експерти от община Средец.
 

Ръководството е създадено от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция, в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“.
 

По време на срещите най-честите въпроси на земеделските стопани бяха свързани с постоянно затревените площи, с които са кандидатствали по различни агроекологични направления, както и относно мярка 12 „Плащания по Натура 2000“. Обсъдиха се забранителните режими на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 и трудностите при управление на пасища и ливадите в тях.
 

Положителни отзиви относно полезността на ръководството се получиха от страна на Областните дирекции по Земеделие и Областните разплащателни агенции в Ямбол и Сливен, които присъстваха на срещите. По време на срещата в Елхово бяха направени множество  консултации и справки относно мерки 10 и 12.  
 

В Болярово беше демонстрирано пред фермери, как се провежда теренна проверка на място, която да покаже допустимите/недопустими елементи на ландшафта. Беше посетена конкретна ферма, която е имала проблеми с доказване допустимост на пасищата. От страна на експертите от ДФЗ – София, отдел „Теренни проверки“ се оказа нужното съдействие за подпомагане на конкретния бенефициент.
 

Експерти по проекта, съвместно с ДФЗ, посетиха и земеделски парцели, превърнати в постоянно затревени площи по агроекологичната дейност за царския орел в района на Ямболско. Тези пасища с обща площ над 900дка за пета поредна година успешно се управляват в полза на царския орел и други хищни птици. Върху един от парцелите, участващ по АЕ дейност за царския орел, от любители е заснет клип, показващ  двойка царски орли. По времена посещението участниците наблюдаваха ловуващи ливадни блатари.  
 

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Земя за царския орел“, финансиран по програмата LIFE на Европейския съюз.
 

За допълнителна информация:

Едита Дифова

БДЗП/ BirdLife Bulgaria

Експрет Агро-екология

Тел. 0878 599 385

edita.difova@bspb.org

 

Последни новини

Всички новини