55 земеделски и горски стопани се включиха в информационните срещи, организирани от БДЗП

08 May.2016

55 земеделски и горски стопани се включиха в информационни срещи, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Болярово, Средец и Хасково. Целта на обученията беше да се представят и разяснят възможностите за кандидатстване по Мярка 12 „Плащания по Натура 2000“ и мярка 10 „Агроекология и климат“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Също така представени бяха възможностите за Преработка във фермата: разяснения по Наредба 26 за директни доставки и преработка на храни от животински произход във фермата.

На срещите присъстваха представители на областните дирекции към Държавен фонд земеделие от Ямбол, Бургас и Хасково, които даваха ценни консултации на земеделските стопани по повдигнатите от тях въпроси за кандидатстване по мерките на ПРСР.

Интересът от горските стопанства по отношение възможностите, които дават агроекологичните дейности и Натура 2000-мярката, беше най-голям в Хасково, където присъстваха представители на 12 държавни горски стопанства, които направиха заявки за допълнителни  срещи с цел по-детайлни консултации, съобразно нуждите на стопанството.

Имаше голям интерес от животновъдите към възможностите, които дава наредба 26 за директни доставки и преработка на храни от животински произход във фермата. С тях също се планираха последващи индивидуални срещи. Преобладаваха млечните ферми, но месодайните стопанства са също добре представени в района на Средец и Болярово, и с интерес към директните продажби от фермата. Интерес имаше и към биологичното животновъдство. Земеделските стопани споделиха редица възникнали проблеми при кандидатстване по мерките до момента и обмениха опит помежду си. 

Въпреки намалените възможности за кандидатстване по агроекология по отношение подпомагане местообитанията на защитените видове в обработваеми земи, земеделските стопани проявиха голям интерес по останалите агроекологични дейности от направление "Контрол на почвената ерозия", „Поддържане на затревени площи с висока природна стойност“. Отново имаше въпроси за обхвата на мрежата Натура 2000 и размера на плащанията според съответната защитената зона.

БДЗП организира срещите в рамките на проекти: „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119) и проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България ”, LIFE12 NAT/BG/001218 по програмата LIFE на Европейския съюз.
Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.“

 

Снимка: Светослав Спасов

Последни новини

Всички новини