БДЗП организира информационни срещи със земеделските стопани

24 March.2016

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“, организира информационни срещи за земеделските стопани от района на Сакар. Срещите ще се проведат:

•    в град Свиленград, на 31 март, четвъртък от 10.00 часа в Общинска Администрация Свиленград, бул.”България” № 32, ет.2, зала № 2;

•    в град Тополовград, на 31 март четвъртък, от 14.00 часа в Бизнес център „Терзиева къща”, ул.”Драма” № 3;

Целта на информационните мероприятия е да се отговори на интереса на земеделските стопани от региона относно условията за кандидатстване по агроекологични дейности на мярка 10 „Агроекология и климат“. Така също ще се  представят възможностите за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за получаване на плащания при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000. 

Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зони от Натура 2000 или т.нар. „орнитологично важни места” (ОВМ) не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. На срещата са поканени и представители от Общински служби по „Земеделие” Тополовград, Свиленград, „Технически инспекторат” към ОД на ДФЗ Хасково. Срещите ще завършат с въпроси и дискусия по представената тема, както и възможност за коментиране на срещаните до момента проблеми при кандидатстване по мерките.
 

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119) по програмата LIFE на Европейския съюз.

 

Снимка: Светослав Спасов

Последни новини

Всички новини