БДЗП организира информационни срещи за земеделските стопани и Държавни горски и ловни стопанства

21 April.2016

На срещите ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по мярка “Агроекология и климат“ и  мярка „Плащания по Натура 2000“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., както и възможностите за „Преработка във фермата“: разяснения на Наредба 26 за директни доставки и преработка на храни от животински произход във фермата; къси вериги на доставки и фермерски пазари.
 

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира информационни срещи за земеделските и горските стопани от общините Болярово, Средец и Хасково. Срещите ще се проведат на 26, 27 и 28 април. 

1.    в град Болярово - на 26 април от 11.00 часа на ул. „9-ти септември“ №3, ет.1 , (бившият Профсъюзен дом);
2.    в град Средец - на 27 април от 10.30 часа в залата на общината, ет.1;
3.    в град Хасково на 28 април от 10.00 часа в сградата на Държавно горско стопанство - Хасково , бул. „Г. С. Раковски“ № 6.

Целта на информационните мероприятия е да се отговори на интереса на земеделските и горските стопани от региона относно условията за кандидатстване по агроекологични дейности на мярка 10 „Агроекология и климат“, също и възможностите за получаване на плащания по Натура 2000 от ПРСР. Ще бъдат представени и възможностите за директни доставки и преработка във фермата на храни от животински произход, и как фермерите да реализират собствена земеделска продукция.

Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зони от Натура 2000 или т.нар. „орнитологично важни места” (ОВМ), не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. На срещата са поканени и представители от съответните Общински служби по „Земеделие”, както и  експерти към ОД на ДФЗ. 

БДЗП организира срещите в рамките на проекти:

 „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119) и проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България”, LIFE12 NAT/BG/001218 по програмата LIFE на Европейския съюз.

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

Снимка: Светослав Спасов
 

Последни новини

Всички новини