Начините на прилагането на екологични мерки в селското стопанство не водят до реално опазване на биоразнообразието в Европа

05 January.2017

Ново научно изследване разкри, че Зоните с екологичен фокус – водеща инициатива на Общата селскостопанска политика (ОСП), ще бъдат от незначителна полза за дивата природа в Европа. Европейското бюро по околна среда и BirdLife за Европа и Централна Азия призовават за сериозно преразглеждане на ОСП.

Заявената цел на Зоните с екологичен фокус – една от трите мерки, обвързваща ОСП с опазването на околната среда, въведени с последната реформа на ОСП през 2014 г., е да гарантира, че най-малко 5% от обработваемата земя в ЕС е свързана с опазването на природата. Въпреки това, научните изследвания показват, че тази цел остава само на хартия, а на практика в 75% от заявените за зони с екологичен фокус земи се отглеждат земеделски култури, които имат незначителен ефект върху опазването на биологичното разнообразие.

Анализът, извършен от Института за европейска екологична политика (IEEP), разглежда екологичното въздействие на зони с екологичен фокус в 13 държави-членки и региони. В такива зони страните-членки позволяват на фермерите да отглеждат комерсиални сортове без доказана полза за биоразнообразието. В етапа на изпълнение на тази мярка на ОСП държавите-членки избират опциите с най-слабо положително въздействие върху околната среда под натиск на големи стопански организации.

Селското стопанство разчита на природните ресурси и на околната среда за своите дейности и оказва едно от най-големите въздействия върху природата, като представлява сериозна заплаха за биоразнообразието в Европа. Изследване на Института по агроекология и биоразнообразие (IFAB) установи, че 95% от всички изследвани обработваеми земи имат ниски нива на биологично разнообразие, дори и в региони, където тези нива се предполагаше да бъдат много високи.

Резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българското дружество за защита на птиците в рамките на инициативата „Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП)“, показват тревожни резултати за състоянието на птиците в страната. От всички групи птици, най-уязвими се оказват птиците в земеделските земи. Тяхното състояние се определя от индикатор, в който са включени 17 вида. Промяната в числените му стойности показват изменението в състоянието на средата. Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи през 2016 г. показа намаляване с 18%, което е допълнителен спад с 5% спрямо предходната оценка през 2015 г. Сред основните заплахи за състоянието на птиците в тези местообитания са премахването на храстите, разораването на затревените площи и употребата на пестициди.

Загубата, ограничаването и деградацията на естествените местообитания са най-големите и сериозни заплахи за дивата природа и популациите на хищните птици в частност. Една от основните заплахи за световно застрашения царски орел е именно унищожаването и деградацията на неговите местообитания. Проектът „Земя за царския орел“ изпълнява дейности за възстановяване и подобряване на пасищата и ливадите, които са ловна територия на вида в зони от Европейската екологичната мрежа Натура 2000. Чрез демонстрирането на модел за устойчиво управление на пасища, проектът цели да окуражи фермерите да поддържат разнообразни мозаечни местообитания, богати на животни, част от които са важен хранителен ресурс за царските орли, а други са редки и застрашени от изчезване. Опазването на биоразнообразието и традиционните методи за пасищно отглеждане на домашни животни са съвместими и са от по полза както за фермерите, така и за природата. 

 

Снимка: Николай Петков, www.naturephotos.eu

Последни новини

Всички новини