Обща среща на LIFE проектите в България

21 October.2016

В средата на миналата седмица се състоя среща на всички български проекти, изпълнявани по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на срещата бе Изпълнителната агенция по горите с LIFE проекта си „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България”. Партньор на проекта е Българското дружество за защита на птиците.

Еднодневната среща се проведе в местността Божура край Средец. В нея участваха представители на всички организации и институции у нас, изпълняващи проекти към програма LIFE на ЕС, както и представители на Европейската комисия. Програмата включваше кратко представяне на напредъка на проектите, постигнатите резултати, както и  работата, предстояща по тях.

По-голямата част от програмата на състоялата се среща беше представянето на работата, свършена по проекти, в които БДЗП е координиращ бенефициент или асоцииран партньор, а това са:  „Земя за царския орел”, „Живот за царския орел”, „Помощ за египетския лешояд”, „Опазване на черните и белоглавите лешояди в трансграничния район на Родопите” и „Солта на живота”. Представени бяха и останалите проекти, които се изпълняват в България – „Крайречни гори” и „Свободни риби” на WWF,  „Светло бъдеще за черния лешояд” и „По-голям шанс за белошипата ветрушка” на Зелени Балкани, „Живот за Кресненското дефиле” на Фонд за дивата флора и фауна, както и „Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения” на Фондация „Информация и природозащита”.

 

Снимка: WWF

Последни новини

Всички новини