Още 71 лалугера станаха част от последната известна колония на вида в Западна Странджа

27 August.2018

Това лято 71 лалугера от застрашена от изчезване колония до Сливен получиха нов дом в Натура 2000 зона „Западна Странджа“. Лалугерите бяха уловени, измерени и маркирани с микрочипове в рамките на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Земя за царския орел“.

Животните бяха транспортирани и освободени в специално изградени за целта клетки,  осигуряващи по-добро приспособяване към новите условия, което протече успешно, като лалугерите преживяха първите дни след освобождаването и се разпространиха в местообитанието. Маркирането и преместването им са част от дейностите по подсилване на лалугеровата колония в Западна Странджа, която е последната известна колония лалугери в зоната. Миналата година там бяха преместени 96 лалугера, като 25 от тях бяха снабдени със специално проектирани нашийници с радиопредаватели.

Чрез преместването на лалугери от друга колония се увеличават шансовете да се запази това последно находище на вида в района. Преместването се прави с цел опазване на този застрашен в световен мащаб вид, но също така и заради факта, че лалугерът е важен хранителен компонент в диетата на друг световно застрашен вид – царския орел, за опазването на който БДЗП полага специални грижи. Уловените бозайници са взети от лалугерова колония в местност до Сливен, която заради разораването на пасищата в района, е силно застрашена. При разораването много лалугери биват директно убивани, а тези, които оцеляват, са лишени от местообитанието си и са лесна плячка на скитащите кучета и други хищници, заради липсата на убежище. Чрез улавянето и повторното освобождаване на част от лалугерите им се дава по-добър шанс за оцеляване на ново място.

Дейностите по възстановяване на лалугеровата колония тази година бяха затруднени освен от неблагоприятното дъждовно време, но също така и от откритото остро заразно заболяване - чума по дребните преживни животни на територията на Община Болярово, което доведе до по-гъста и висока тревна растителност – резултат от обилната влага и ограничената паша на овце и кози, заради заразата. За щастие, след спирането на дъждовете в началото на август, оптималното състояние на местообитанието беше възстановено от стадата домашни животни на фермерите, партньори на БДЗП в рамките на проекта.

Освен основния екип, състоящ се от д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ - БАН и ръководител на дейностите по разселване на лалугера в рамките на проекта) и Мария Качамакова (докторант към ИБЕИ - БАН), взеха участие и няколко доброволци. Изказваме благодарност за помощта на Светла Тодорова (студент в Биологически факултет, Софийски университет), Антон Соколов (ученик от Самоков) и Димитра-Лида Рамоу (докторант към Аристотеловия университет в Солун, Гърция с научна тема, свързана именно с изследване на лалугера в Гърция).

Дейностите по спасяването на последната колония лалугери в Натура 2000 зона „Западна Странджа“ ще продължат и през 2019 г.

 

Подготовка на адаптационните клетки с участието на Антон Соколов.

 

Освобождаване на лалугерите в адаптационните клетки.

 

В адаптационните клетки освен изкуствена лалугерова дупка има поставена храна - слънчоглед, ябълки и моркови. 

 

Dimitra-Lida Rammou – докторант от Aristotle University of Thessaloniki, Гърция.

 

Светла Тодорова (студент от Биологическия факултет на СУ) и Мария Качамакова (докторант в ИБЕИ-БАН) проследяват чрез радио-телеметрия освободените лалугери.

 

Заглавна снимка: © Димитър Градинаров

Последни новини

Всички новини