Първа среща за разработване на плана за възстановяване на пасищата по проект „Земя за царския орел“

26 October.2016

На 25.10.2016 г. в Националния природонаучен музей се проведе първата среща за изготвяне на План за възстановяване и устойчиво управление на тревните съобщества, необходим за целите на LIFE проекта на БДЗП „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119). В срещата взеха участие водещи български ботаници, херпетолози, орнитолози, териолози и експерти по агроекология от ИБЕИ - БАН, НПМ-БАН, Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ДФЗ - РА и БДЗП

Основна цел на срещата бе да се представят резултатите от първата инвентаризация на биоразнообразието в териториите, обитавани от царския орел, в Натура 2000 зоните по проекта, а така също да се набележат основните методи за възстановяване на разорани и обрасли с храсти тревни местообитания. По време на дискусията беше отделено специално внимание на създаването и поддържането на разнообразни, мозаечни местообитания от постоянно затревени площи и храстова растителност, които гарантират най-голямо биологично разнообразие. Коментирани бяха и методите за премахване на храстова растителност и по-специално - употребата на шредери, които, освен че премахват храстите, убиват и всички животни, които ги използват за укритие, като по този начин нанасят значими щети на техните популации и лишават царските орли от основния им улов. 

Планът за възстановяване и устойчиво управление на тревни съобщества ще бъде прилаган от БДЗП и фермерските организации, партньори по проекта, в най-важните за царския орел места в защитените зони от Натура 2000 в Югоизточна България.


Загинал жълтокоремник, вследствие използването на шредери за почистване на пасища. Защитен вид, попада и в категория „уязвим“ в Червената книга на България.

Последни новини

Всички новини