Приключи първият етап на проучването на общественото мнение в районите на проекта „Земя за царския орел“

29 September.2016

Приключи първият етап на представителното количествено проучване на общественото мнение в ключови за царския орел места от НАТУРА 2000. Основната цел на изследването е да оцени значението на царския орел за местните хора като част от природното наследство и атракция за туристи от България и чужбина и да даде количествен профил на въздействието на традиционното управление на земи, част от ловните местообитания на царския орел, върху местния поминък. То представлява първи етап от двуетапна серия, която цели да установи динамиката на изследваните показатели в интервала юни 2016 г. – юни 2020 г., прилагайки една и съща методика.

В районите с местообитания на царски орли и лалугери резултатите от  проучването показват преобладаващо положително отношение на местното население към опазването на биоразнообразието, към екологичната мрежа „Натура 2000“ и по-специално към емблематичния за техния край царски орел. Присъствието му е повод за гордост. Но е налице голяма потребност от информация за Натура 2000 (кои дейности са ограничени, кои са допустими, какви са възможностите за развиване на стопанска дейност), за Европейските програми, свързани с поддържане и развитие на места, обитавани от застрашени видове птици и за агроекологични схеми и мерки за подкрепа на екологично земеделие. Общественото мнение вижда неизползван потенциал за туризъм в биоразнообразието на изследваните райони. 40% от туристите споделят, че естествената природна среда е фактор да изберат да почиват в този край.

Oбстойният анализ на общественото мнение в проектните райони ще бъде направен след приключването на втория етап на социологическото проучване в края на проекта през 2020 г.

 

Диаграма: Общо 80% определят отношението си към Натура 2000 като предимно или изцяло положително, а 20% като отчасти или изцяло отрицателно.


 

Последни новини

Всички новини