Проучване на природните местообитания в териториите на LIFE проекта „Земя за царския орел“

27 July.2016

През полевия сезон на 2016, екипът от експерти-фитоценолози по проекта “Земя за царския орел” посети 27 избрани моделни тревни съобщества, които представляват хранителни местообитания на царския орел, и които имат различни методи на стопанисване и поддържане. Някои са активно използвани пасища - основно от крави и коне, други се почистват с шредери, трети са оставени на развитието на естествените сукцесионни процеси. 

По време на проучването са отчетени разлики в растителното богатство и изобилието от видове в зависимост от вида на ползване на съобществата. В Сакар и Дервентските възвишения бе установено голямо растително богатство на пасищата и ливадите, дори на тези, които са с високо ниво на антропогенно въздействие, като например изоставени в миналото обработваеми площи. Особено богати са тревните съобщества в близките околности на гр. Тополовград и между града и с. Орешник, където в рамките на работна площ от 25 кв. км. се срещат около 70 вида висши растения. 

В рамките на проучването бяха установени и находища на някои редки и ендемични видове, като тракийско подрумиче (Anthemis thracica), родопска мишовка (Minuartia rhodopaea), понтийска шипка (Rosa pontica) и др. Бяха открити и многочислени популации на защитения вид от Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие - орхидея пърчовка (Himantoglossum caprinum).

 

Снимка: Росен Цонев

Последни новини

Всички новини