Успех в подсилването на застрашената от изчезване лалугерова колония

16 April.2018

С идването на пролетта - в началото на  април, екип на LIFE проекта „Земя за царския орел“ проведе проучване на подсилената през лятото на 2017 г. колония лалугери. През юли миналата година в рамките на проекта бе извършено преместване на 96 представители на вида с цел опазване на застрашена от изчезване колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“, като на 25 от тях бяха поставени специално проектирани нашийници с радиопредаватели.
 

Екипът - д-р Йордан Кошев (Институт по Биоразнообразие и Екосистемни изследвания към БАН), Мария Качамакова (докторант към Института по Биоразнообразие и Екосистемни изследвания към БАН) и Светла Тодорова (студент в Биологически факултет, Софийски университет) - улови 6 индивида и извърши радиотлеметрия (проучване на пространственото поведение на лалугерите с поставени радионашийници). Четири от уловените бозайници бяха от тези, преместени и освободени през миналото лято, а един от лалугерите бе с радионашийник. Радиотелеметрично бяха проследени 9 лалугера, чиито предаватели продължават да предават от 2017 година насам.
 

Проучването показа успех в дейностите по подсилване на лалугеровата колония от 2017 г. Пренесените и пуснати лалугери са се установили на новото място и успешно са преживели най-неблагоприятния период през годината – зимата. Лалугерите прекарват зимата в своите дупки, където изпадат в хибернация (зимен сън). Този период е особено критичен за тях, като много индивиди не го преживяват.
 

Подсилената колония е последната известна колония лалугери в зоната, в която бяха останали едва около 10 възрастни индивида. Чрез преместването на лалугери от друга колония се увеличават шансовете да се запази това последно находище на вида в района. Преместването се прави с цел опазване на този застрашен в световен мащаб вид, но също така и заради факта, че лалугерът е важен хранителен компонент в диетата на друг световно застрашен вид – царският орел, за опазването на който БДЗП полага специални грижи.

 

Снимки: © Йордан Кошев

Заглавна снимка: © Димитър Градинаров

Последни новини

Всички новини