Приключи вторият финален етап на проучването на общественото мнение в районите на проекта „Земя за царския орел“

16 October.2020

Приключи и вторият финален етап на количественото проучване на общественото мнение в ключови за царския орел места от Натура 2000 - „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, Адата –Тунджа“, „Каменски баир“, „Сините камъни – Гребенец“. Първият етап бе проведен през 2016 г. Основната цел на изследването бе да оцени значението на царския орел за местните хора като част от природното наследство и да даде количествен профил на въздействието на традиционното управление на земи, част от ловните местообитания на царския орел, върху местния поминък. Двата етапа на проучването целят да установят динамиката на изследваните показатели в интервала юни 2016 г. – юни 2020 г.

В районите с местообитания на царски орли и лалугери резултатите от  проучването показват преобладаващо положително отношение на местното население към опазването на биоразнообразието, към екологичната мрежа „Натура 2000“ и по-специално към емблематичния за техния край царски орел. 75% процента от разпитаните 1000 респондента са осведомени в една или друга степен за Натура 2000. Наблюдава се леко нарастване в този процент в сравнение с 2016 г,  но все още е налице голяма потребност от информация за екологичната мрежа - кои дейности са ограничени, кои са допустими, какви са възможностите за развиване на стопанска дейност, за Европейските програми, свързани с поддържане и развитие на места, обитавани от застрашени видове птици и за агроекологични схеми и мерки за подкрепа на екологично земеделие. Трима от всеки четирима (74%) жители на изследваните райони имат положително отношение към мрежата.

Царският орел има висока разпознаваемост сред населението на изследваните райони – 92% от хората са чували за вида. Сред основните заплахи за царския орел, които посочват са пестицидите и отровните примамки, бракониерството, загубата на местообитания, опасните електропроводи. При въпроса за заплахите за популацията на европейските лалугери преобладава мнението, че основна заплаха е разораването на земята, следвана от пестицидите и отровите в земеделието.

Присъствието на царския орел е повод за гордост на местното население, като близо 70% от жителите смятат, че видът допринася за развитието на местната икономика чрез привличане на туристи и все още има много неизползвани възможности за това. 

Последни новини

Всички новини