Резултати от зимното подхранване на царските орли в Сакар

26 April.2022

Между ноември и март екип на БДЗП извърши регулярно зимно подхранване на пет двойки царски (кръстати) орли в Защитен зона „Сакар“. Целта на подхранванията е да задържи гнездовите двойки в териториите им през цялата година и да привлече и задържи зимуващи млади птици на безопасни места. Предоставянето на безопасна храна намалява риска от отравяне и незаконен острел при нужда от скитане за търсене на храна в нови, по-обширни райони.

Две от двойките царски орли редовно се възползваха от предоставената храна, като посещаваха 2/3 или 70% от всички подхранвания. Други две от двойките също редовно посещаваха площадките – в около половината от всички подхранвания. Петата двойка не се възползва в нито един от случаите от допълнителната храна.

Данните от поставените фотокапани документират ефекта от извършените подхранвания. Снимките показват интересни кадри на  хранещите се двойки царски орли, но същото така и на други видове птици, които се възползваха от предоставената храна - млад скален орел, морски орел, белоопашат мишелов, тръстиков блатар, обикновени мишелови, врани и дори бухал.

Дейността е в изпълнение на мярка от Плана за действие за опазване на кръстатия орел: 2.3.2. Изкуствено подхранване на кръстатите орли през зимата и е част от проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005).

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Последни новини

Всички новини