Фермери се запознаха с Ръководството за устойчиво управление на пасища

20 April.2017

20 фермери се включиха в информационни срещи на 11 и 12 април, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Свиленград и Тополовград. Целта на срещите беше да се представи новото „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“. В срещите участваха експерти от отдел „Теренни проверки“ към ТИ на ДФ “Земеделие“ - София.

 

Земеделските стопани имаха възможност да задават конкретни въпроси относно допустимостта на постоянно затревените площи, с които са кандидатствали по различни агроекологични направления. Разискваха се конкретните елементи на ландшафта, присъстващи в очертаваните парцели като храсти, дървета, скали, пътища и тяхната допустимост при проверките на контролните органи. Фермерите имаха въпроси относно пожарите, които възникват не по тяхна вина и засягат заявяваните парцели; също така беше повдигнат въпроса за сателитните заснемания и тяхната роля при доказване допустимост на парцелите; Коментираха се в детайли провеждането на проверките на място и възможностите за възражение след получаване на уведомителни писма и много други административни въпроси относно доказване на допустимост на заявяваните площи по схемите и мерките базирани на площ от ОСП 2014-2020.

 

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119) по програмата LIFE на Европейския съюз.

 

Ръководството е създадено от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от НАТУРА 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119), финансиран по програмата LIFE на Европейския съюз.

Последни новини

Всички новини