Ново ръководство в помощ на фермерите представя БДЗП на информационни срещи в Сливен и Елхово

02 May.2017

Ново ръководство в помощ на фермерите представя Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)  на информационни срещи в Сливен и Елхово.

Ръководството е създадено в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция.

На срещите със земеделските стопани ще бъдат представени и възможностите за кандидатстване по мярка 10 “Агроекология и климат“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000“ от ПРСР 2014 – 2020.

Информационните срещи ще се проведат:

  • в град Сливен на 4 май, четвъртък от 10:30 ч. в залата на Областна администрация - Сливен;
  • в град Елхово на 5 май, петък от 10:00 ч. на ул. “Търговска“ № 63, в сградата на Общинската служба „Земеделие“, на ет. 3;

Ръководството  за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България се разработва за пръв път и има за цел да събере на едно място и да обясни по нагледен начин изискванията за допустимост, на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ през програмния период на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г.

С разработването на ръководството БДЗП цели да се осигури помощ, както за земеделските стопани, които изпълняват поети ангажименти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), така и за проверяващите служители на място. То ще е от практическа полза и за лицата, извършващи фотоинтерпретация, и за операторите на Системата за идентификация на земеделските парцели.

Също така по време на срещата с местни земеделски стопани ще се предостави информация относно възможностите и изискванията за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“ и по мярка 12 “Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 - 2020 г. за получаване на плащания при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000.

Срещите ще завършат с въпроси и дискусия по представените теми.

Освен земеделски стопани, на срещите са поканени и представители от Общински служби по „Земеделие” Сливен и Елхово, експерти от Областна дирекция „Земеделие“– Ямбол и Сливен и „Технически инспекторат” към ОД на ДФЗ Ямбол и Сливен.

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119) по програмата LIFE на Европейския съюз.

Последни новини

Всички новини