Призив за промени в Общата селскостопанска политика в полза на природата и фермерите

06 February.2017

На 2-ри февруари Европейската комисия постави началото на своята дългоочаквана обществена консултация относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП). BirdLife Европа и Централна Азия призовава за устойчива система на храни и земеделие.

В момента около 35% от целия бюджет на ЕС се изразходва за ОСП. В сегашния си вид ОСП вреди на околната среда, общественото здраве и не допринася за устойчивото развитие, като същевременно не успява да предотврати намаляването на броя на земеделските производители в ЕС. Нужна е една реформирана Обща селскостопанска политика, която да кореспондира с всички други политики, особено тези за околната среда, за да се гарантира надеждното бъдеще за фермери, граждани и природата.

Общата селскостопанска политика продължава да уврежда околната среда, допринася за изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, ерозия на почвата и замърсяването на водите. Птиците, живеещи в земеделските земи в момента са най-застрашената групата птици в Европа, като намаляват с почти 50% през последните 30 години. Предишните опити за "екологизиране" на ОСП се провалят от гледна точка на околната среда и биологичното разнообразие.

В сегашната си форма на ОСП не е способна да се справи с нерентабилността на дребното земеделие, нито да отговори на предизвикателствата на изменението на климата и загубата на биологичното разнообразие. Напротив, докато не се дават достатъчно стимули за екологосъобразно селско стопанство се насърчава все по-интензивно използване на земеделска земя.

Изследване на специалисти по агроикономика и агроекология, инициирано от NABU/BirdLife Германия, развива нов модел за агроекологични плащания, които биха отговорили на нуждите както на фермерите, така и на природата. Новият модел е базиран на много по-високи плащания за тези фермери, които стопанисват земята си по устойчив начин и прилагат специфични мерки за опазване на биоразнообразието. Земеделските производители, които избират да отговарят само на основни правни изисквания не получават субсидии. Подобна реформа би могло да направи ОСП не само по-съвместима с екологичните цели на ЕС, но и далеч по-справедлива към земеделските производители и данъкоплатците.

Чрез демонстрирането на модел за устойчиво управление на пасища LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ цели да окуражи фермерите да поддържат разнообразни мозаечни местообитания, богати на биоразнообразие и традиционните методи за пасищно отглеждане на домашни животни, които са от полза, както за природата, така и за хората, като по този начин се увеличава и интересът за кандидатстване за директни плащания на площ, агроекололични плащания и плащания по Натура 2000.

От края на 2015 г. досега БДЗП, заедно с фермерите, които са партньори по проекта, възстанови 295 ха унищожени и деградирали пасища и ливади и ги управлява по начин, който е в полза на царския орел и всички други организми, които зависят от тревните местообитания. Повече за щадящото природата земеделие можете да намерите тук.

Последни новини

Всички новини