Проучване на птиците в териториите на LIFE проекта „Земя за царския орел“

29 July.2016

Полеви екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ извърши проучване на птиците, които се срещат в териториите на проекта – хранителни местообитания на световно застрашения царски орел. Посетени бяха 26 пробни площадки в 5 Защитени зони. Наблюдавани са общо 86 вида птици, 59 от които вероятно гнездящи в посетените територии, включително и такива с неблагоприятен природозащитен статус като турилик, дебелоклюна, късопръста и горска чучулиги, полска бъбрица и др. Общо 18 от наблюдаваните видове са включени в Червената книга на България. Потвърдена е ценността на проучваните площадки като хранителни територии на царския и малкия креслив орел, които са наблюдавани да ловуват там.

За първи път през гнездовия сезон в Защитена зона „Дервентски възвишения“ е установено Малко черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala). Наблюдавана е двойка в гнездови хабитат и друг пеещ мъжки в съседство. Този вид е биомно ограничен и е характерен за Средиземноморския биом. В България се среща основно в най-южните части на страната. В последните години разширява ареала си на север и вероятно наблюденията му ще зачестят.

Суровите данните от проучването показват, че са налични промени във  видовия състав и числеността на птиците в зависимост от методите на стопанисване на пасищата. Управлението на пасищата предопределя също така в определена степен, дали конкретно място ще бъде пригодно за ловуване на едри хищни птици. Предстоят детайлни анализи за взаимовръзките на гнездящите птици и местообитанията в пробните площи.

По време на проучването екипът на „Земя за царския орел“ се срещна с хора от местните общности - фермери, овчари и др., като ги запозна с  целите и дейностите по проекта.

 

Снимка: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Последни новини

Всички новини