Екип на „Земя за царския орел“ взе участие в голяма международна конференция, посветена на орлите

26 September.2018

Екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) взе участие в международната конференция „Орлите на Палеарктика – изследване  и опазване“, провела се през септември 2018 г. в град Горно-Алтайск, Русия. Конференцията беше организирана от Руския център за изследване и опазване на хищните птици в партньорството с  ММЕ (BirdLife партньор в Унгария) и още 11 международни и руски природозащитни организации и научни институти. Присъстваха  над 100 участника от 30 държави по света, които представиха над 90 доклада за състоянието, заплахите и мерките за опазване на орлите. В рамките на конференцията се проведе и Осмата среща на международната работната група по опазването на източния царски орел, както и среща за обсъждане на Световния план за действие за опазване на степния орел.

Представителите на БДЗП изнесоха 4 презентации, посветени на проучването и опазването на царския орел и малкия креслив орел. Д-р Димитър Демерджиев – отговорник по опазването на царския орел към LIFE проекта „Земя за царския орел“, представи работата на БДЗП по изследване на разпространението на царския орел в България и Европейска Турция, опазването на вида и научната работа по установяване на влиянието на различни фактори върху гнездовия успех и заемането на територии. Стойчо Стойчев представи резултатите от сателитното проследяване на царски орли от България, разкриващо местата за зимуване и причините за смъртността на вида. Представено бе и първото подробно изследване на разпространението, биологията и екологията на малкия креслив орел в Югоизточна България и мерките за опазването му в рамките на проект „Горите на орела“. Добромир Добрев представи новото направление в работата на БДЗП в борбата с отровите – първия български екип с обучено куче, създаден в рамките на проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, както и проблема с използването на отровни примамки.

Конференцията включваше и полево посещение и надпревара за намиране на гнезда на различни видове хищни птици в котловината Уст-кан, мястото с най-голяма плътност на гнездящи царски орли в света. За целта участниците бяха разделени в различни екипи, които претърсиха дадена част от мястото. Българският екип успя да открие 12 гнезда на царски орел, 5 гнезда на степен орел и едно гнездо на бухал. С този резултат отборът зае 1-то място в неофициалната надпревара. 

Резултатите от конференцията показаха, че особено тревожно е състоянието на степния орел в световен мащаб. Той е един от най-бързо намаляващите видове сред хищните птици, като за няколко години е отчетен сериозен спад в числеността му и свиване на ареала, най-вече поради загиване от токови удари и незаконното му избиване. Числеността на царския орел продължава да бъде стабилна в по-голяма част от ареала му, като в някои области на Русия  има нужда от допълнително проучване за установяване на числеността и на тенденциите в популацията му. Увеличение е установено в Унгария, Австрия, Словакия и България, докато видът изчезва като гнездящ от Сърбия. Малкият креслив орел вероятно увеличава разпространението си на изток, срещайки се в нови райони в западните части на Русия. В последните години значително се е подобрило познанието за вида и успешно са приключили няколко проекта по изследване на миграционните му пътища и заплахите в местата за зимуване. Благоприятно е състоянието на морския орел, който е и видът с най-сериозно увеличение на числеността. Загиването от токови удари е най-голямата заплаха за степния и царския орел. В последните години въздействието й се засилва, поради изграждането на много нови опасни електропроводи в Азия и Африка. Други сериозни заплахи са незаконния отстрел, особено в Близкия Изток, и унищожаването на местообитанията. В Централна Европа най-сериозна заплаха се оказва използването на отрови.

 

Автори на снимките: Стойчо Стойчев и Добромир Добрев

Последни новини

Всички новини