Ново ръководство в помощ на фермерите представя БДЗП на информационни срещи в Сакар

05 April.2017

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)  организира информационни срещи и посещения на примерни пасища за земеделските стопани от района на Сакар. Целта на информационните мероприятия е да се представи „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“. Ръководството е създадено от Българско дружество за защита на птиците в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция.
 

Срещите ще се проведат:
 

  • в Свиленград, на 11 април (вторник) от 10.30 часа в Общинска Администрация Свиленград, бул.”България” № 32, ет.2, зала № 2;
  • в Тополовград, на 12 април (сряда ) от 10.30 часа в Бизнес център„Терзиева къща”, ул.”Драма” № 3;

 

Такъв тип ръководство се разработва за пръв път в България и има за цел да събере на едно място и да обясни по нагледен начин изискванията за допустимост, на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ през програмния период на ОСП 2014-2020 г.
 

С разработването на ръководството БДЗП цели да се осигури помощ, както за земеделските стопани, които изпълняват поети ангажименти по ПРСР, така и за проверяващите служители на място. То ще е от практическа полза и за лицата, извършващи фотоинтерпретация, и за операторите на Системата за идентификация на земеделските парцели.
 

След срещите ще се проведе посещение на терен, където ще бъде демонстрирано как се правят проверки за допустимост на място на постоянно затревени площи.
 

Освен земеделски стопани, на срещите са поканени и представители от Общински служби по „Земеделие” Тополовград и Свиленград, експерти от Областна дирекция „Земеделие“– Хасково и „Технически инспекторат” към ОД на ДФЗ Хасково.

 

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119) по програмата LIFE на Европейския съюз.

 

Снимка: Николай Петков

Последни новини

Всички новини